Boosting your performance in the connected world

May 12, 2017

Sammanfattning frukostseminarium med Cybercoms HR-team den 2 maj 2017 

Linda Westlund och Charlotte Siversson, två av medlemmarna i Cybercoms HR-team, delade med sig av olika initiativ som bidragit till ett framåtlutat och affärsnära HR-arbete som ledde till finalplats i Human Growth Award 2016. I IT-branschen är konkurrensen om kompetensen stenhårt och utmaningen är att attrahera och behålla rätt personal.

Efters   om medarbetarnas utvecklingsmöjligheter är en avgörande faktor för såväl bolagets- som individens välmående och en viktig anledning till om en medarbetare trivs, har Cybercom med HR-teamet i spetsen, arbetat hårt för att ta fram en ny plattform för utveckling och lärande, som också har kommit att bli en viktig grundpelare i Cybercoms kultur.

Cybercom har historiskt förvärvat andra bolag, vilket berikat organisationen men också varit utmanande för den gemensamma kulturen. När Linda och Charlotte kom in på Cybercom 2014, fanns flera olika kollektivavtal och olika villkor för olika medarbetare. HR-teamet fick i uppdrag att se över de Grundläggande anställningsvillkoren för att skapa både lönsamhet och samhörighet i organisationen, med målet att skapa en gemensam och attraktiv företagskultur – ett varumärke, ett Cybercom. Att gå in och förändra i medarbetares villkor är förstås känsligt men genom att räkna på alternativkostnader och våga ta steget och tro på den långsiktiga framgången hjälpte HR-teamet organisationen att se fördelarna med att börja förändringsarbetet från grunden.

Att vara ett konsultbolag i en bransch som utvecklas så snabbt ställer stora krav på organisationens flexibilitet förmåga att utveckla och ta tillvara på sin kompetens. Cybercom vill kunna erbjuda sina medarbetare en bra utveckling och HR-teamet började fundera kring hur man skulle kunna göra det på ett bättre sätt. Utgångspunkten blev att skapa en gemensam grundsyn och förväntan kring utveckling och lärande inom organisationen. Teamet kom bl.a. fram till att ”Min utveckling är så viktig att jag inte vill lägga den i någon annans händer” och ”Ingen annan än jag själv vet vad jag vill göra”. Med detta som utgångspunkt utvecklades plattformen Boosting your development som bygger på att individen i grunden ansvarar för sin egen utveckling. Eftersom företaget naturligtvis också har en viktig roll i att se till att strukturen för detta finns, att kunna bryta ner företagets mål och vision och tydliggöra olika möjliga utvecklingsvägar, har HR-teamet arbetat hårt med att exemplifiera olika tänkbara vägar, ha information och verktyg för uppföljning lätt tillgängligt och också utbilda både ledare och medarbetare kring detta.

HR-teamet förstod tidigt att närmste chef har ett viktigt ansvar att coacha, stötta och sätta mål och på så sätt möjliggöra individens utveckling. Genom att förändra konsultchefsrollerna så att sk kompetensteamledare kombinerar konsultrollen med att leda ett mindre team inom sitt kompetensområde, skapades möjligheter för ledarna att fokusera på vidareutveckling som inte tidigare funnits. På samma gång skapas ett kundorienterat ledarskap, vilket ligger i linje med företagets strategi.

Initiativet till att skapa enade och attraktiva anställningsvillkor och en gemensam plattform för utveckling var endast två av flera anledningar till att Cybercom blev finalist i 2016 års Human Growth Award. HR-teamet imponerade stort på juryn för sin starka sammanhållning, sina olika kompetenser i gruppen och hur de respekterade och stöttade varandra.

Teamet fortsätter att ta inspiration från sin kärnverksamhet och har bl.a. sk ”HR-Hackdays”, använder agila verktyg för uppföljning och inleder varje vecka med ett HR-möte – Happy Monday – där teamet gemensamt prioriterar uppgifter från sin ”backlog” i onlineverktyget Trello, diskuterar sina respektive utmaningar kring pågående ärenden och ser på så vis till att få saker att hända. På fredagar skickar de en veckorapport – Weekly -, med highs and lows, arbetsbelastning och prioriterade områden kommande vecka. På så sätt blev teamet allt starkare och säkerställde att de arbetar för de gemensamma målen utifrån regionernas förutsättningar.

För att kunna arbeta så hårt som de gjort och gör, vilket Cybercoms HR-team själva säger är en av deras framgångsfaktorer, kräver det att man har kul och kan stötta varandra på resans gång.

Fyra tips från Linda, Charlotte och resten av Cybercoms HR-team:

  • Våga börja göra
  • Orka hålla fast vid slutmålet, men våga korrigera på vägen
  • Det räcker inte att prata om förändring, man måste också förändra beteenden
  • Välkomna förändring, verkligheten ändrar sig oavsett